Rp.500.000 / Tahun Rp.1.000.000 / Tahun
1 CPU 1 CPU
1 GB RAM 2 GB RAM
20 GB SSD Disk 40 GB SSD Disk
Dedicated 1 IPv4 Dedicated 1 IPv4
IPv6 by Request IPv6 by Request
1 TB Bandwith / Bulan 2 TB Bandwith / Bulan
ORDER ORDER